ย้อนกลับ

วิธีการส่งตัวอย่าง

    สังกัดกรมปศุสัตว์

 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-8908-14 ต่อ 500, 501 โทรสาร 0-2579-8918
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5422-1476, 0-5422-6978
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 9 หมู่ 15 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 0-5531-2069-72 โทรสาร 0-5531-2069-70 ต่อ 24
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 โทรศัพท์ 0-4326-1165-6 โทรสาร 0-4326-1246
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4454-6104 กด 0 โทรสาร 0-4454-6105
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 844 หมู่ 9 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3874-2116 ถึง 19 โทรสาร 0-3874-2120
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตู้ ป.ณ.18 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3222-8419, 0-3222-8379
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 124/2 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง – ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7577-0008-9, 0-7577-0128-30

    สังกัดหน่วยงานอื่น

 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 1871 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2252-0161-4, 0-2252-0167 โทรสาร 0-2254-0212


    ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่าง

 • ประชาชนแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเมื่อพบสุนัขที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
 • เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สอบถามอาการ และถามรายละเอียดต่างๆ พร้อมดำเนินการเก็บและส่งตัวอย่าง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ (ภาคผนวก)
 • กรณีเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตามแบบฟอร์มรับตัวอย่างตรวจของห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก หรือให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เวปไซต์ของห้องปฏิบัติการที่จะนำตัวอย่างส่ง)


Tel. 02 653 4412
E-mail: dwarroom@dld.go.th
© 2024 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์