สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
ผลบวก 1 หัว
ผลบวก 2-10 หัว
ผลบวกมากกว่า 10 หัว
ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
รายงานความหนาแน่นจำนวน สุนัข - แมว มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
วิธีส่งตัวอย่าง
เช็คสถานที่ ส่งตรวจตัวอย่างหัวสัตว์และขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่าง
แจ้งพบสัตว์สงสัยรายใหม่
พบสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า
แจ้งได้ที่นี่
Tel. 02 653 4412
E-mail: dwarroom@dld.go.th
© 2024 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์