รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2567 - 25 มิถุนายน 2567)

ลำดับ วันที่แจ้งผลบวก ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
{{ index+1 }}
Tel. 02 653 4412
E-mail: dwarroom@dld.go.th
© 2024 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์