">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.ยโสธร
วันที่ : 4/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:30
สถานที่ : บ้านปักแฮด หมู่ที่ : 4
จังหวัด:
ยโสธร อำเภอ: คำเขื่อนแก้ว
ตำบล : นาคำ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 2/7/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 045715412ต่อ15