">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.ยโสธร
วันที่ : 3/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:30
สถานที่ : บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ : 6
จังหวัด:
ยโสธร อำเภอ: คำเขื่อนแก้ว
ตำบล : ดงเจริญ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 2/7/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 045715412ต่อ15