">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ : 19/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 11:30
สถานที่ : วัดวังสะโม หมู่ที่ : 1
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: พิชัย
ตำบล : บ้านดารา รหัสไปรษณีย์: 53220
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 29/6/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอพิชัย    
โทรศัพท์: 055421820