">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ : 27/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 16:-
สถานที่ : วัดโพธิธาราม หมู่ที่ :
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: แม่ใจ
ตำบล : ศรีถ้อย รหัสไปรษณีย์: 56130
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 29/6/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดพะเยา    
โทรศัพท์: 054431322