">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ : 25/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 13:0
สถานที่ : เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ หมู่ที่ :
จังหวัด:
อำนาจเจริญ อำเภอ: เสนางคนิคม
ตำบล : เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 26/6/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 0-4554-1204