">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา
วันที่ : 7/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 12:-
สถานที่ : วัดบ้านต๋อมใน หมู่ที่ :
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: เมืองพะเยา
ตำบล : บ้านต๋อม รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 25/6/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 054431322