">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา
วันที่ : 5/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 16:-
สถานที่ : วัดนาอ้อม หมู่ที่ :
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: ปง
ตำบล : ขุนควร รหัสไปรษณีย์: 56140
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 25/6/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 054431322