">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนังานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา
วันที่ : 14/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 15:30
สถานที่ : พื้นที่ อบต.บ้านพร้าว หมู่ที่ : พื้นที่ อบต.บ้านพร้าว
จังหวัด:
นครนายก อำเภอ: บ้านนา
ตำบล : บ้านพร้าว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 12/6/2561    
ผู้ประสานงาน: นายณรงค์ เซี่ยงเห็น    
โทรศัพท์: 0897471998