">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : 20/6/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : หมู่ที่ :
จังหวัด:
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ: บางสะพานน้อย
ตำบล : ไชยราช รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 12/6/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 032-602422