">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลลี้
วันที่ : 24/5/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:0
สถานที่ : บ้านใหม่ศรีวิไล,บ้านฮ่อมต้อ,บ้านปู หมู่ที่ : 12,5,3
จังหวัด:
ลำพูน อำเภอ: ลี้
ตำบล : ลี้ รหัสไปรษณีย์: 51110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 17/5/2561    
ผู้ประสานงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
โทรศัพท์: