">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลลี้
วันที่ : 23/5/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:0
สถานที่ : บ้านป่าหก,บ้านม่วงสามปี,บ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ : 7,8,13
จังหวัด:
ลำพูน อำเภอ: ลี้
ตำบล : ลี้ รหัสไปรษณีย์: 51110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 17/5/2561    
ผู้ประสานงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
โทรศัพท์: