">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลล้ี้
วันที่ : 21/5/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:0
สถานที่ : บ้านนากลาง,บ้านผายอง,บ้านโฮ่ง,บ้านปวงคำ หมู่ที่ : 2,17,11,9
จังหวัด:
ลำพูน อำเภอ: ลี้
ตำบล : ลี้ รหัสไปรษณีย์: 51110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 17/5/2561    
ผู้ประสานงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
โทรศัพท์: