">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังดิน
วันที่ : 22/5/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:0
สถานที่ : บ้านลี้ หมู่ที่ : 6
จังหวัด:
ลำพูน อำเภอ: ลี้
ตำบล : แม่ตืน รหัสไปรษณีย์: 51110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 17/5/2561    
ผู้ประสานงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังดิน    
โทรศัพท์: