">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ : 23/5/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบัวมาศ หมู่ที่ :
จังหวัด:
มหาสารคาม อำเภอ: บรบือ
ตำบล : บัวมาศ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 17/5/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 043777960