">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีวิชัย
วันที่ : 11/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 11:0
สถานที่ : บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ : 11
จังหวัด:
ลำพูน อำเภอ: ลี้
ตำบล : ศรีวิชัย รหัสไปรษณีย์: 51110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 16/5/2561    
ผู้ประสานงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
โทรศัพท์: