">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน :
วันที่ : 28/3/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : อาคารป้องกันเทศบาลเมือง หมู่ที่ : -
จังหวัด:
มุกดาหาร อำเภอ: เมืองมุกดาหาร
ตำบล : มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 13/3/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 042-640096