">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 22/3/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : วัดบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ : 5
จังหวัด:
ศรีสะเกษ อำเภอ: พยุห์
ตำบล : โนนเพ็ก รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 12/3/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 045612779