">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
วันที่ : 6/3/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 16:30
สถานที่ : วัดกู่คำ หมู่ที่ :
จังหวัด:
ลำปาง อำเภอ: เมืองลำปาง
ตำบล : บ่อแฮ้ว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 7/3/2561    
ผู้ประสานงาน: ศศิธร ติคำรัมย์    
โทรศัพท์: 0811125249