">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ : 7/2/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 16:-
สถานที่ : เทศบาลตำบลห้วยลาน หมู่ที่ :
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: ดอกคำใต้
ตำบล : ห้วยลาน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 8/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 054431322