">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ : 18/12/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 13:0
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน หมู่ที่ : 3
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: เมืองอุตรดิตถ์
ตำบล : บ้านด่าน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 7/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์    
โทรศัพท์: 055816803