">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ : 6/2/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 14:0
สถานที่ : เทศบาลตำบลตรอน หมู่ที่ :
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: ตรอน
ตำบล : วังแดง รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 7/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์    
โทรศัพท์: 055816803