">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ : 10/11/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 15:-
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ :
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: ปง
ตำบล : ออย รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 1/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 054431322