">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ : 25/1/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ : 9
จังหวัด:
กำแพงเพชร อำเภอ: ปางศิลาทอง
ตำบล : ปางตาไว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 10/1/2561    
ผู้ประสานงาน: น.ส.วันวิสาข์ ศิลาเพชร    
โทรศัพท์: 055711458