">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง
วันที่ : 16/8/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : วัดยางงาม หมู่ที่ : 3
จังหวัด:
เพชรบูรณ์ อำเภอ: วังโป่ง
ตำบล : วังหิน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง    
โทรศัพท์: 056-720761 / 056-923693