">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน
วันที่ : 13/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน หมู่ที่ : 13
จังหวัด:
เพชรบูรณ์ อำเภอ: ชนแดน
ตำบล : ชนแดน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอชนแดน    
โทรศัพท์: 056-720761 / 056-761284