">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 27/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 12:-
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัด หมู่ที่ :
จังหวัด:
มุกดาหาร อำเภอ: เมืองมุกดาหาร
ตำบล : มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 8/9/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 042-640096-7