">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 19/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 15:0
สถานที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ :
จังหวัด:
กาฬสินธุ์ อำเภอ: เมืองกาฬสินธุ์
ตำบล : กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์: 46000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/9/2560    
ผู้ประสานงาน: นายคงศักดิ์ จอมทอง    
โทรศัพท์: 086-4584613