">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
วันที่ : 16/8/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 15:0
สถานที่ : มัสยิดเกาะปันหยี หมู่ที่ :
จังหวัด:
พังงา อำเภอ: เมืองพังงา
ตำบล : เกาะปันหยี รหัสไปรษณีย์: 82000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 15/8/2560    
ผู้ประสานงาน: นายธวัชชัย เปล้าคูหา    
โทรศัพท์: 0746-412080