">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 18/8/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา หมู่ที่ : 8
จังหวัด:
ขอนแก่น อำเภอ: โคกโพธิ์ไชย
ตำบล : บ้านโคก รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 1/8/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 043-222154