">
การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทาง Websit Thai Rabies Net
ตามที่สำนักควบคุม ป้องก้นและบำบัดโรคสัตว์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งกรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข ประชาชน และ ห้องปฏิบัติการ เช่น สถาเสาวภา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการอบรมการใช้งานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้ว นั้น
ดาวน์โหลดไฟล์