">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 13/8/2561 สุนัข - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ ผลบวก
2 11/8/2561 แมว คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 10/8/2561 กระบือเนื้อ 18 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ ผลบวก
4 8/8/2561 สุนัข 3 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ผลบวก
5 8/8/2561 สุนัข 3 หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
6 7/8/2561 สุนัข 7 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
7 6/8/2561 สุนัข 5 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ ผลบวก
8 6/8/2561 โค 8 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
9 6/8/2561 สุนัข ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี ผลบวก
10 5/8/2561 สุนัข หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวให้ดำเนินการตามหนังสือ เลขที่ มท 0180.5/ว848 ลงวันที่ 2

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: