">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 18/7/2561 โค 6 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ผลบวก
2 18/7/2561 สุนัข 1 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ผลบวก
3 17/7/2561 สุนัข 5 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
4 17/7/2561 สุนัข ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี ผลบวก
5 16/7/2561 สุนัข 15 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
6 16/7/2561 สุนัข 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ผลบวก
7 16/7/2561 โค 1 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
8 13/7/2561 สุนัข 1 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ผลบวก
9 13/7/2561 สุนัข ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี ผลบวก
10 12/7/2561 สุนัข 5 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวให้ดำเนินการตามหนังสือ เลขที่ มท 0180.5/ว848 ลงวันที่ 2

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: