">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 17/8/2560 สุนัข 4 ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ ผลบวก
2 16/8/2560 สุนัข 6 ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ผลบวก
3 15/8/2560 สุนัข 5 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ ผลบวก
4 15/8/2560 สุนัข 11 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ผลบวก
5 11/8/2560 สุนัข 8 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ ผลบวก
6 11/8/2560 สุนัข 1 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ผลบวก
7 11/8/2560 สุนัข 5 หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ผลบวก
8 11/8/2560 สุนัข หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
9 10/8/2560 สุนัข 1 นาดี ด่านซ้าย เลย ผลบวก
10 10/8/2560 สุนัข 9 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข (ชั่วคราว)

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนัข-แมว ได้อย่างครอบคลุมส่งผลให้การควบคุม ป้อง

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: