">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 22/5/2560 กระบือ 2 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
2 18/5/2560 สุนัข 8 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ ผลบวก
3 18/5/2560 โค 12 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
4 18/5/2560 สุนัข 12 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
5 17/5/2560 สุนัข 12 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
6 16/5/2560 สุนัข 1 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
7 15/5/2560 สุนัข 4 เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี ผลบวก
8 15/5/2560 สุนัข 6 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
9 15/5/2560 สุนัข 10 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี ผลบวก
10 13/5/2560 สุนัข 2 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: