">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 22/4/2560 สุนัข 3 กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
2 21/4/2560 สุนัข 3 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
3 20/4/2560 สุนัข กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
4 20/4/2560 สุนัข 9 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ผลบวก
5 20/4/2560 สุนัข 5 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
6 19/4/2560 สุนัข 3 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
7 19/4/2560 สุนัข 9 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ผลบวก
8 18/4/2560 สุนัข 2 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด ผลบวก
9 18/4/2560 สุนัข 6 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ผลบวก
10 18/4/2560 สุนัข 10 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: