">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 23/5/2561 สุนัข 5 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ผลบวก
2 23/5/2561 สุนัข 5 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
3 22/5/2561 สุนัข ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
4 22/5/2561 สุนัข 8 ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ผลบวก
5 21/5/2561 สุนัข 2 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี ผลบวก
6 21/5/2561 แมว 1 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา ผลบวก
7 21/5/2561 สุนัข หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
8 21/5/2561 สุนัข 14 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
9 21/5/2561 โค 13 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช ผลบวก
10 21/5/2561 สุนัข 4 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวให้ดำเนินการตามหนังสือ เลขที่ มท 0180.5/ว848 ลงวันที่ 2

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: