">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 14/11/2560 สุนัข 10 เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ ผลบวก
2 13/11/2560 แมว 9 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
3 13/11/2560 แมว 9 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
4 13/11/2560 แมว 9 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
5 13/11/2560 แมว 9 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
6 13/11/2560 สุนัข ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
7 13/11/2560 โค 14 เดิด เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
8 13/11/2560 สุนัข 5 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ผลบวก
9 13/11/2560 โค 5 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ผลบวก
10 13/11/2560 สุนัข - จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนัข

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: