">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 22/3/2561 สุนัข 11 ลำดวน ลำดวน สุรินทร์ ผลบวก
2 22/3/2561 สุนัข 4 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ ผลบวก
3 21/3/2561 สุนัข สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 20/3/2561 สุนัข 16 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
5 20/3/2561 สุนัข 5 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
6 20/3/2561 สุนัข 3 มหาวัน แม่สอด ตาก ผลบวก
7 20/3/2561 สุนัข 7 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
8 20/3/2561 สุนัข ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
9 20/3/2561 สุนัข 4 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ผลบวก
10 20/3/2561 สุนัข 3 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)

แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนั

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: