">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 25/4/2561 สุนัข 4 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง ผลบวก
2 25/4/2561 สุนัข 1 นาดี ด่านซ้าย เลย ผลบวก
3 25/4/2561 สุนัข 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผลบวก
4 24/4/2561 สุนัข 1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
5 24/4/2561 สุนัข 13 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ผลบวก
6 23/4/2561 สุนัข 3 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ผลบวก
7 23/4/2561 สุนัข หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
8 23/4/2561 สุนัข ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ผลบวก
9 22/4/2561 สุนัข 7 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ผลบวก
10 21/4/2561 สุนัข 5 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวให้ดำเนินการตามหนังสือ เลขที่ มท 0180.5/ว848 ลงวันที่ 2

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: