">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 11/12/2560 สุนัข บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
2 9/12/2560 สุนัข บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 8/12/2560 โคเนื้อ 13 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
4 7/12/2560 สุนัข 15 นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ผลบวก
5 7/12/2560 สุนัข 8 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา ผลบวก
6 7/12/2560 สุนัข 5 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ ผลบวก
7 6/12/2560 สุนัข - มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ผลบวก
8 4/12/2560 สุนัข 6 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ผลบวก
9 4/12/2560 สุนัข 20 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
10 3/12/2560 โค 11 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนัข

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: