">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 18/6/2561 โค 5 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา ผลบวก
2 18/6/2561 สุนัข 7 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว ผลบวก
3 16/6/2561 สุนัข 9 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา ผลบวก
4 16/6/2561 สุนัข 7 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ผลบวก
5 14/6/2561 สุนัข 7 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ผลบวก
6 14/6/2561 โค 9 ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง ผลบวก
7 14/6/2561 สุนัข 13 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย ผลบวก
8 13/6/2561 สุนัข 1 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
9 13/6/2561 สุนัข 3 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ ผลบวก
10 13/6/2561 สุนัข 4 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว

การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวให้ดำเนินการตามหนังสือ เลขที่ มท 0180.5/ว848 ลงวันที่ 2

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: